pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

obrazek www 3Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30. roku życia.

Wnioski o refundację będą przyjmowane w dniach od 2 do 8 listopada 2017 r. w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku znajdującym się na sali obsługi klientów.

Wnioski należy złożyć zanim Pracodawca zatrudni osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd i podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej warunki realizacji danej formy pomocy, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej skierowanej przez urząd.

W przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej do 30 roku życia Pracodawca/Przedsiębiorca będzie zobowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego (-ych) bezrobotnego (-ych) do 30 roku życia przez okres, za który dokonywana jest refundacja, czyli przez 12 miesięcy oraz przez okres kolejnych 12 miesięcy następujących bezpośrednio po okresie refundacji. Dodatkowo Pracodawca/Przedsiębiorca będzie zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego (-ych) bezrobotnego (-ych) do 30 roku życia
przez okres kolejnych 3 miesięcy w ramach efektywności zatrudnieniowej. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2017 r. wysokość refundacji wynosi 1950,00 zł + ZUS od tej kwoty.

Refundacje wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie osób bezrobotnych do 30. roku życia realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy.

Ważne! Należy pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od jej profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą klienta w urzędzie.

Regulamin oraz wniosek dostępne są w siedzibie Urzędu przy ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko oraz tutaj. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w pok. nr 28 oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 wew. 65.