pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

służba.więziennaZakład Karny Nr 2 w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko strażnik działu ochrony (funkcjonariusz).

Stanowisko: strażnik działu ochrony

Liczba osób przewidzianych do przyjęcia: 5 osób

Wymagania:
- obywatelstwo polskie,
- posiadanie pełni praw publicznych,
- bardzo dobry stan zdrowia,
- wykształcenie minimum średnie,
- niekaralność,
- uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego i wymagane dokumenty:
Kandydat zainteresowany pracą w Służbie Więziennej składa w terminie do dnia 22 grudnia 2017r. w siedzibie Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi (ul. Kraszewskiego 1/5, 93-161 Łódź w godzinach 8:30 – 15:30 albo przesyła na wskazany adres jednostki:
- podanie o przyjęcie do służby;
- CV wraz z wypełnioną ankietą personalną.

APLIKACJE KANDYDATÓW, KTÓRZY ZŁOŻĄ DOKUMENTY PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
Etap I:
- ocena złożonych dokumentów;
- decyzja o poddaniu kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu;
- przeprowadzenie jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych.
Etap II:
- uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych;
- test sprawności fizycznej;
- badanie psychologiczne;
- ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby;
- sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata do służby;
- zatwierdzenie listy kandydatów przez dyrektora zakładu.

Do służby w Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi zostaną przyjęci kandydaci spośród tych, którzy uzyskali najwyższe oceny w arkuszu ocen predyspozycji kandydata, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb kadrowych jednostki.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w dziale kadrowo-organizacyjnym Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi oraz pod numerem telefonu: (042) 675 06 13.

Wzór ankiety personalnej można pobrać ze strony internetowej: http://sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2017 r., poz. 631 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz.U. Nr 186, poz. 1247)