pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

efs.power
Bon na zasiedlenie
skierowany jest do osób bezrobotnych, dla których PUP w Radomsku nie dysponuje ofertami pracy. Bezrobotnemu do 30 roku życia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli:

- z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
- odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
- będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Planowane bony na zasiedlenie realizowane będą w ramach: Programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)" w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) - dla osób do 29 roku życia (które nie ukończyły 30 lat)

W przypadku osób do 25 roku życia wsparcie udzielone będzie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji, natomiast w odniesieniu do osób powyżej 25 roku życia – w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Podczas procesu rekrutacji priorytetowo będą traktowane osoby o niskich kwalifikacjach.

Osoby o niskich kwalifikacjach, to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Przyjmuje się, że do tego poziomu wykształcenia kwalifikują się osoby bez wykształcenia oraz z wykształceniem:
- podstawowym;
- gimnazjalnym;
- ponadgimnazjalnym, czyli do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkołę zawodową.

Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

Osoby bezrobotne do 30. roku życia zarejestrowane w tut. Urzędzie będą mogły składać wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy (sala obsługi) w terminie od 24 stycznia 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację w/w form wsparcia w 2018 roku.

Zasady organizacji w/w formy wsparcia obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2018 r. oraz wnioski o ich organizację dostępne są w siedzibie Urzędu oraz tutaj. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko - Referat Programów Rynku Pracy, pokój nr 25 – bon na zasiedlenie) lub pod numerem telefonu: tel. 44 683 73 56 – 58 wew. 12