pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki

(stan prawny na dzień 1 czerwca 2018 r.)

OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]

1. Zasiłki dla bezrobotnych:

podstawowy(100%)
- w okresie pierwszych 90 dni
- w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku


847,80
665,70

obniżony (80%)
- w okresie pierwszych 90 dni
- w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku


678,30
532,60

podwyższony (120%)
- w okresie pierwszych trzech miesięcy
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

Uwaga zasiłki dla bezrobotnych przyznane przed 01.01.2010 r. są wypłacane w wysokości i przez okres wynikający z dotychczasowych przepisów (po waloryzacji 666,60 zł – obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2014 r. M.P. 2014 poz. 367)

1017,40
798,90

2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:

szkolenia - 120 % zasiłku

1017,40

przygotowania zawodowego dorosłych - 120 % zasiłku

1017,40

stażu - 120 % zasiłku

1017,40

kontynuowania nauki - 100% zasiłku

847,80

studiów podyplomowych - 20% zasiłku

169,60

3. Dodatek aktywizacyjny (do 49% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową 

415,50

4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku) bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub niepełnosprawne do 18 roku życia – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych

423,90

5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

min. 8,30/godz.

Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2018 r. o  średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. w stosunku do 2016 r., wyniósł 102,0% (Komunikat Prezesa GUS - M.P.2018.106).
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łacznej wysokości - 27,52 % xx, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 % tj. w łacznej wysokości - ok. 28,4 % - kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym.

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą byc refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:

1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)

- w pełnym wymiarze czasu pracy (847,80 + 151,60*)

1.000,40

- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wynagrodzenia (2.100,00 + 378,00*)Uwaga: do zawartych przed 01.01.2010r. umów o zorganizowanie prac interwencyjnych należy przyjmować wysokość refundacji określoną w zawartej umowie, przez cały okres jej trwania.

2.478,00

2. robót publicznych

- refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - (2.311,42 + 416,06*),

2.727,48

- refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki (4.622,84 + 832,11*)

5.454,95

3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne

- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)

6.300,00

4. Refundacja za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia)

max 4,98/za godz.

*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.

III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia - z Funduszu Pracy.

1.Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

a) działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

27.737,04

b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)

27.737,04

c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia)

27.737,04

2.Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

27.737,04

3.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)

18.491,36

4.Ryczałt z tytułu kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu przez bezrobotnego do 30 roku życia, który otrzymał bon stazowy (art. 66l ustawy)

Maksymalna kwota miesięcznej transzy

max 617,60

max 103,00

Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).

IV. Wynagrodzenia i składki.

1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2018r.)

2.100,00xxx

2. Przeciętne wynagrodzenie

4.622,84xxxx

3. Przeciętne wynagrodzenie z podziałem na kwartały

Informacja na stronie ZUS

4. Skladka na Fundusz Pracy (obowiązuje od 1.01.1999r.)

2,45%

5. Skladka na Fundusz Gwarantowanych Świadczen Pracowniczych (od 1.01.2006 r)

0,10%

6. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008 r)

9,00%

x przyznany od 01.01.2010 r. zasiłek dla bezrobotnych wynosił przez pierwsze trzy miesiące 717,00 zł oraz 563,00 zł w pozostałych miesiącach - na podstawie art. 72 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 645). Od 1 czerwca 2010 r. zwaloryzowany o 3,5%, od 1 czerwca 2011 r. o 2,6%, a od 1 czerwca 2012 r. o 4.3%, w 2013 r. o 3,7 %. Od 27 maja 2014 r. (tj. od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 14 marca 2014 r.) zasiłek wynosił 823,60 zł i 646,70 zł.

Od 1 czerwca 2014 r. zwaloryzowany o 0,9% tj. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2013 r. w stosunku do 2012 r. (komunikat Prezesa GUS – M.P. 2014 poz.94)

xx ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 792);
xxx od 1.01.2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2.100 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. (Dz. U. 2017, poz. 1747);
przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2018 r. wynosi 4.622,84 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 maja 2018 r., M.P. 2018 poz. 472).reg internet

epuap

oferty internet

tel rej