pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Powiatowy Urzędu Pracy w Radomsku może dokonywać przez okres do 12 miesięcy zwrotu w całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu, przez okres odbywania u pracodawcy stażu.

Refundacja kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i powrotu do miejsca zamieszkania jest świadczeniem fakultatywnym, podlegającym limitowaniu w ramach środków określonych w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku na dany rok budżetowy.

Refundacja kosztów przejazdu przysługuje osobie, która:
a) odbywa staż na podstawie skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku,
b) uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód1 w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym miesiącu rozliczeniowym.

Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje:
a) za przejazd w granicach administracyjnych jednej miejscowości, jeśli odległość od miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu jest mniejsza niż 4 km,
b) osobie, która jest dowożona jako pasażer.

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Staż polega na nabywaniu przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Do odbycia stażu mogą być kierowane osoby bezrobotne z określonym II profilem pomocy na okres:
1) do 12 miesięcy - bezrobotni do 30 roku życia,
2) do 6 miesięcy - pozostałe osoby bezrobotne.

Osobie bezrobotnej w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Organizator stażu z tytułu przyjęcia osoby bezrobotnej na staż nie ponosi żadnych kosztów, ponieważ nie podpisuje z bezrobotnym umowy o pracę. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy kieruje i finansuje skierowanej osobie bezrobotnej wstępne badania lekarskie.

Z wnioskiem o organizację stażu występuje organizator stażu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w: 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku
ul. Tysiąclecia 2, 97- 500 Radomsko
Referat Instrumentów Rynku Pracy
pokój nr 21,  tel. 44 683 73 56   wew.  14

Wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy (sala obsługi klientów) w terminie od 29 stycznia 2018 r. do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację w/w formy wsparcia w 2018 r.

 

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie osoby bezrobotnej przez Pracodawcę/Przedsiębiorcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą
z upoważnienia którego działa Dyrektor PUP w Radomsku i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Prace interwencyjne realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy - w ramach tych środków wsparcie mogą otrzymać osoby bezrobotne u których ustalona ścieżka przewiduje wsparcie w postaci prac interwencyjnych, w tym osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• osoby do 30 roku życia,
• osoby bezrobotne długotrwale,
• osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
• osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
• osoby bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
• osoby bezrobotne niepełnosprawne.

Zasady organizacji prac interwencyjnych obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2018 r. oraz wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie Urzędu oraz poniżej. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku, pok. nr 28 oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58. nr wew. 65.

 

Wnioski o organizacje robót publicznych przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy (sala obsługi klientów) w terminie od 5 lutego 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację w/w formy wsparcia w 2018 r.