pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Czym są jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej?

To Instrument skierowany do osób bezrobotnych zainteresowanych otwarciem własnej działalności gospodarczej.
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (lub w filii PUP w Przedborzu), u których ustalona ścieżka pomocy przewiduje wsparcie w postaci dotacji, mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Środki będą przyznawane na działalność prowadzoną na terenie powiatu radomszczańskiego. Maksymalna kwota o jaką może wnioskować osoba bezrobotna w 2017 r. to 24 000,00 złotych.

Planowane dotacje realizowane będą w ramach:
1. Środków Funduszu Pracy
W ramach tych środków dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą otrzymać osoby bezrobotne, u których ustalona ścieżka przewiduje wsparcie w tej postaci.

2. Programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)" w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) - dla osób do 29 roku życia (które nie ukończyły 30 lat).
W ramach tych środków dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą otrzymać osoby bezrobotne, które spełniają następujące warunki:
• są osobami w wieku 18-29 lat,
• są zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne (należące do II profilu pomocy);
• nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (nie mogły brać udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).
Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia wsparcie udzielone będzie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji, natomiast w odniesieniu do osób powyżej 25 roku życia – w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

3. Programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - dla osób po 29 roku życia (które ukończyły 30 lat), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• osoby po 50 roku życia;
• kobiety;
• osoby z niepełnosprawnościami;
• osoby o niskich kwalifikacjach – są to osoby posiadające wykształcenie do 3 poziomu Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (ISCED) tj. do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie;
• osoby długotrwale bezrobotne- osoby, które nie były zatrudnione, nie prowadziły działalności gospodarczej, nie wykonywały innej pracy zarobkowej oraz nie studiowały w trybie stacjonarnym w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Jak otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej?

• O jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej możesz ubiegać się, jeśli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku lub Filii PUP
w Przedborzu, jako osoba bezrobotna i nie pozostajesz w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej oraz spełniasz warunki określone w § 6 ust. 1 pkt 1 – 12 Regulaminu w sprawie przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
• Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy (profil II), który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.
• złożyłeś kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW!
Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30. roku życia przyjmowane będą w okresie od 27 listopada do 1 grudnia 2017 r. w biurze podawczym urzędu (sala obsługi).

PAMIĘTAJ!
Wniosek o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej należy złożyć zanim ją zarejestrujesz. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd, podpisaniu umowy z urzędem pracy określającej warunki dotacji możesz rozpocząć działalność gospodarczą.

Co dalej?
• musisz rozpocząć działalność gospodarczą, o której mowa we wniosku nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy z urzędem pracy (jednakże po dniu wpływu środków na wskazany przez bezrobotnego rachunek bankowy) oraz dostarczenia stosownych dokumentów potwierdzających rozpoczęcie działalności.
• musisz wydatkować otrzymane środki zgodnie z przeznaczeniem określonym w specyfikacji wydatków zawartej we wniosku, w okresie od dnia zawarcia umowy do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej
• musisz udokumentować i złożyć rozliczenie wydatkowania otrzymanych środków w kwocie brutto w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje określa "Regulamin w sprawie przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej" dostepny w poniższych załącznikach.