pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Czym są jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej?

To Instrument skierowany do osób bezrobotnych zainteresowanych otwarciem własnej działalności gospodarczej.
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (lub w filii PUP w Przedborzu), u których ustalona ścieżka pomocy przewiduje wsparcie w postaci dotacji, mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Środki będą przyznawane na działalność prowadzoną na terenie powiatu radomszczańskiego. Maksymalna kwota o jaką może wnioskować osoba bezrobotna w 2018 r. to 24 000,00 złotych.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW!
Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyjmowane będą w okresie od 12 do 16 listopada 2018 r. w biurze podawczym urzędu (sala obsługi).   


Planowane dotacje realizowane będą w ramach:
1) Programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - dla osób po 29 roku życia (które ukończyły 30 lat), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy;
2) środków Rezerwy Ministra na finansowanie programów aktywizacji zawodowej:
- osób długotrwale bezrobotnych,
- osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi,
- osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat.
            

 

PAMIĘTAJ!
Wniosek o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej należy złożyć zanim ją zarejestrujesz. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd, podpisaniu umowy z urzędem pracy określającej warunki dotacji możesz rozpocząć działalność gospodarczą.

Planowane dotacje realizowane będą w ramach:

1)       Programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)" w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) - dla osób do 29 roku życia (które nie ukończyły 30 lat) oraz

Do udziału w ramach tego programu mogą być skierowane osoby bezrobotne, które spełniają następujące warunki:

·         są osobami w wieku 18-29 lat,

·         są zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne (należące do II profilu pomocy);

·         nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (nie mogły brać udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich               4 tygodni).

 

Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia wsparcie udzielone będzie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji, natomiast w odniesieniu do osób powyżej 25 roku życia – w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.


Podczas procesu rekrutacji priorytetowo będą traktowane osoby o niskich kwalifikacjach.

Osoby o niskich kwalifikacjach, to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Przyjmuje się, że do tego poziomu wykształcenia kwalifikują się osoby bez  wykształcenia oraz z wykształceniem:  
-  podstawowym;
-  gimnazjalnym;
-  ponadgimnazjalnym, czyli do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkołę zawodową.

Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

2)       Programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy
w powiecie radomszczańskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - dla osób po 29 roku życia (które ukończyły 30 lat), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

·         osoby po 50 roku życia;

·         kobiety;

·         osoby z niepełnosprawnościami;

·         osoby o niskich kwalifikacjach – są to osoby posiadające wykształcenie do 3 poziomu Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (ISCED) tj. do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie;

·         osoby długotrwale  bezrobotne- osoby, które nie były zatrudnione, nie prowadziły działalności gospodarczej, nie wykonywały innej pracy zarobkowej oraz nie studiowały w trybie stacjonarnym w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

 

3)       środków Rezerwy Ministra.