pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Zasady określające przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej
do 30 roku życia przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku

§ 1

Podstawa prawna:
- Art. 66k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 645 z późn.zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. z 2014 r., poz. 667 ).

§ 2

1. Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.
2. Bon szkoleniowy może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku, która:
1) nie ukończyła 30 roku życia,
2) złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,
3) uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia,
3. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie realizowanego przez bezrobotnego indywidualnego planu działania.

§ 3

1. Osoba bezrobotna, zainteresowana przyznaniem bonu szkoleniowego, zgłasza ten fakt
swojemu doradcy klienta oraz składa odpowiedni wniosek, na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
2. Osoba składająca wniosek, o którym mowa w ust.1, zobowiązana jest do uprawdopodobnienia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poprzez złożenie odpowiednio jednego z niżej wymienionych dokumentów:
1) deklaracji pracodawcy o zatrudnieniu bezrobotnego po ukończeniu szkolenia (załącznik nr 2) lub,
2) deklaracji osoby bezrobotnej o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia (załącznik nr 3).
3. Deklaracja pracodawcy, o której mowa w ust. 2 punkcie 1) nie może pochodzić od pracodawcy, u którego osoba bezrobotna była zatrudniona w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przed zarejestrowaniem.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 punktach 1)-2) muszą zostać sporządzone na drukach Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku stanowiących załączniki do niniejszych zasad i załączone do złożonego wniosku.
5. Kompletny wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego, należy złożyć w Biurze Podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku przy ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko.
6. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego powinien być złożony w terminie co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
7. O przyznaniu lub odmowie przyznania bonu szkoleniowego osoba bezrobotna informowana jest pisemnie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 4

1. W ramach bonu szkoleniowego Starosta, z upoważnienia którego działa Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:
1.1 jednego lub kilku szkoleń, w tym koszty kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
1.2 niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
1.3 przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
a) do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
b) powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
1.4 zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
a) do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
b) powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
c) powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.
2. Koszty przejazdu na szkolenie oraz koszty zakwaterowania zostaną wypłacone w formie ryczałtu na podstawie złożonego wniosku bezrobotnego o przyznanie finansowania kosztów dojazdu i ewentualnego zakwaterowania wraz z oświadczeniem, że takie koszty poniesie (załącznik nr 1,2).
3. Koszty szkolenia, które przekraczają limity o których mowa w ust.1 pokrywa we własnym zakresie osoba, która otrzymała bon.

§ 5

1. Osoba bezrobotna, która otrzymała bon szkoleniowy, jest zobowiązana w terminie
ważności bonu dostarczyć wypełniony bon do doradcy klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku. Starosta kieruje na szkolenie osobę, której przyznano bon szkoleniowy po dostarczeniu przez nią wypełnionego bonu.
2. Termin ważności bonu szkoleniowego określa starosta.
3. Osoba bezrobotna samodzielnie wyszukuje szkolenie i decyduje, w której instytucji
szkoleniowej i w jakim terminie się ono odbędzie. Instytucja szkoleniowa musi posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Strona internetowa rejestru instytucji szkoleniowych: http://ris.praca.gov.pl
4. Nie dopełnienie formalności wynikających z przyznanego bonu w terminie jego ważności spowoduje brak możliwości jego realizacji.
5. Starosta może odmówić sfinansowania szkolenia wybranego przez bezrobotnego w ramach bonu, jeśli realizacja tego szkolenia byłaby niezgodna z ustaleniami indywidualnego planu działania.

§ 6

1. Po przedłożeniu przez wnioskodawcę wypełnionego bonu szkoleniowego, Powiatowy
Urząd Pracy w Radomsku zawiera z instytucją szkoleniową, która będzie organizatorem szkolenia, umowę o realizację szkolenia.
2. Bezrobotnemu skierowanemu na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego przysługuje stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.645 z późn.zm.).

§ 7

1. Bezrobotny korzystający z bonu jest zobowiązany po zakończonym szkoleniu przedstawić dokumenty wydane przez instytucję szkoleniową (zaświadczenia, świadectwa) potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji.
2. Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku może żądać od bezrobotnego ankiety oceniającej szkolenie.

§ 8

Bezrobotny, korzystający ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego, który z własnej winy nie ukończy szkolenia, jest zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia jest podjęcie zatrudnienie, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

§ 9

Szkolenie, w którym bierze udział bezrobotny skierowany przez PUP w Radomsku, realizowane w ramach bonu szkoleniowego podlega kontroli na takich samych zasadach, jak wszystkie szkolenia finansowane z Funduszu Pracy i realizowane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 645 z późn.zm.). PUP w Radomsku powinien być poinformowany o programie i ma prawo do kontroli przebiegu szkolenia.

§ 10

Ilość umów zawieranych o zorganizowanie szkolenia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach bonów szkoleniowych w danym roku ograniczona jest wielkością limitu przyznanego na ten cel.

§ 11

Zasady wchodzą w życie z dniem 30.01.2017r.

 reg internet

epuap

oferty internet

tel rej