pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012r poz.1299) od dnia 27 maja 2013r możliwa jest elektroniczna rejestracja osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl.

Rejestracja elektroniczna może przebiegać na dwa sposoby:

1.Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy – prerejestracja

Zgłoszenie do rejestracji przez Internet nie jest rejestracją.

Rejestracja następuje z dniem zgłoszenia się w wyznaczonym przez system terminie (dzień-godzina), w celu potwierdzenia wprowadzonych danych, dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów oraz złożenia oświadczeń.

Dniem rejestracji jest data wizyty w urzędzie.

Dokumenty (oryginały i kserokopie) wymagane do rejestracji  oraz otrzymane e-mailem potwierdzenie wysłania dokumentu rejestracji/zgłoszenia do rejestracji, należy dostarczyć podczas wizyty w powiatowym urzędzie pracy.

W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, dane przekazane przez osoby ubiegające się o zarejestrowanie, są usuwane z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia, zwanego dalej "systemem psz"

Ten tryb rejestracji nie wymaga podpisania wniosku o dokonanie rejestracji bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Do rejestracji należy zgłosić sie punktualnie na wyznaczoną godzinę w zarezerwowanym terminie. Osoba, która zgłosi się później niż była umówiona lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie zostanie zarejestrowana, a zgłoszenie do rejestracji przez Internet zostaje anulowane.

2.Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy-pełna rejestracja elektroniczna

Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie

Do wniosku o dokonanie rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów wymaganych do rejestracji.

Dniem rejestracji jest data wypełnienia i zarejestrowania wniosku na stronie www.praca.gov.pl.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.reg internet

epuap

oferty internet

tel rej