pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

STATUS POSZUKUJĄCEGO PRACY

Poszukujący pracy  oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3 ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065) lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego poszukujących zatrudnienia, innej pracy zarobkowej  lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy.

Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

Osobą poszukującą pracy może być m. in. osoba która:

1. jest pracownikiem, osobą wykonującą inną pracę zarobkową lub prowadzącą działalność gospodarczą zainteresowaną pomocą w rozwoju zawodowym;

2. nabyła prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę;

3. pobiera nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego - po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności;

4. pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały;

5. pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;

6. pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6;

7. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;

8. uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;

9. jest żołnierzem rezerwy;

10. pobiera rentę szkoleniową;

11. jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie rolnym;

12. podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;

13. uzyskuje miesięcznie przychód w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.reg internet

epuap

oferty internet

tel rej