pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

PORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA ZAWODOWA DLA PRACODAWCÓW

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa prowadzona przez doradców zawodowych obejmuje pomoc pracodawcy w:

 • doborze kandydatów na stanowisko zgłoszone w krajowej ofercie pracy spośród osób zarejestrowanych,
 • rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników w formie porady indywidualnej.

Pracodawca zainteresowany w/w pomocą składa wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku.

Wniosek może być złożony osobiście, z wykorzystaniem faksu lub technologii teleinformatycznych (plik do pobrania).

Doradcy zawodowi:

 • dokonują diagnozy predyspozycji psychofizycznych, określają doświadczenia zawodowe, kwalifikacje oraz umiejętności osób bezrobotnych i poszukujących pracy
 • kierują na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy
 • wspomagają proces rekrutacji i selekcji pracowników
 • wspierają rozwój zawodowy pracodawcy i jego pracowników.

Poradnictwo zawodowe dla pracodawców jest realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług dla pracodawców;
 • dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego;
 • równości korzystania z usług poradnictwa zawodowego;
 • bezpłatności usług;
 • poufności i ochrony danych osobowych korzystających z usług doradców zawodowych.

Szczegółowe informacje są dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku, ul. Tysiąclecia 2, na stanowiskach doradców zawodowych – pok. 14 oraz stanowiska 8, 9.

Podstawa prawna

 1. Art. 38 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149).
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010r. Nr 177, poz. 1193).