pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy (sala obsługi klientów) w terminie od 24 stycznia 2017 r. do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację w/w formy wsparcia w 2017 r.

 

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie osoby bezrobotnej przez Pracodawcę/Przedsiębiorcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą
z upoważnienia którego działa Dyrektor PUP w Radomsku i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Prace interwencyjne realizowane będą w ramach:

1. Środków Funduszu Pracy - w ramach tych środków wsparcie mogą otrzymać osoby bezrobotne u których ustalona ścieżka przewiduje wsparcie w postaci prac interwencyjnych, w tym osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• osoby do 30 roku życia,
• osoby bezrobotne długotrwale,
• osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
• osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
• osoby bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
• osoby bezrobotne niepełnosprawne.

2. Programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - dla osób po 29 roku życia (które ukończyły 30 lat), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• osoby po 50 roku życia;
• kobiety;
• osoby z niepełnosprawnościami;
• osoby o niskich kwalifikacjach – są to osoby posiadające wykształcenie do 3 poziomu Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (ISCED) tj. do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie;
• osoby długotrwale bezrobotne- osoby, które nie były zatrudnione, nie prowadziły działalności gospodarczej, nie wykonywały innej pracy zarobkowej oraz nie studiowały
w trybie stacjonarnym w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Zasady organizacji prac interwencyjnych obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2017 r. oraz wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie Urzędu oraz poniżej. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku, pok. nr 14 oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58. nr wew. 65.