pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Zgodnie z art. 60 b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1065 z późn. zm.):

1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

2. Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:
1) 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo
2) 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

3. Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego, odpowiednio przez okres 6 miesięcy w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz 9 miesięcy w przypadku,
o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

4. W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesięcy przypadających po ustaniu prawa do tego świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia,
w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

5. W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty, o której mowa w ust. 4, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

6. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 9 miesięcy, o którym mowa w ust. 4, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

7. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca uzyskanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

8. Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

9. Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Jak otrzymać refundację ?

1. Pracodawca składa w Biurze Podawczym PUP w Radomsku, ul. Tysiąclecia 2 kompletny wniosek o zorganizowanie zatrudnienia dla bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Druk wniosku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszych zasad dostępny jest na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl oraz w siedzibie Urzędu (ul. Tysiąclecia 2, pokój 14).

2. Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej na obowiązującym w PUP w Radomsku druku. Do wniosku dołącza się wymienione w nim załączniki. Wnioski, które wpłynęły w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną) lub zostały złożone po upływie wyznaczonego terminu naboru nie będą rozpatrywane. Wniosek należy wypełnić czytelnie, nie wolno zmieniać kolejności punktów, treści oraz jego formy.

3. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wnioskodawca zostanie powiadomiony
o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji. Pozytywne rozpatrzenie wniosku stanowi podstawę do zawarcia umowy między Starostą z upoważnienia, którego działa Dyrektor PUP a pracodawcą.

4. Po zawarciu umowy PUP kieruje bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną, z którą pracodawca zawiera umowę o pracę.

Osoba bezrobotna nie będzie kierowana do pracodawcy:
- z którym pozostaje w I stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa, lub jest jego współmałżonkiem, lub zamieszkuje z nim pod tym samym adresem;
- u którego wchodzi w skład organu zarządzającego w przypadku spółki kapitałowej lub jest wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- u którego była zatrudniona lub wykonywała inną pracę zarobkową, w okresie ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku (nie dotyczy studentów i uczniów kształcących się w systemie stacjonarnym, zatrudnionych w okresie wakacyjnym).

5. Refundacja faktycznie poniesionych kosztów odbywa się na podstawie złożonego wniosku o wypłatę świadczenia aktywizacyjnego za zatrudniona osobę bezrobotną. Pracodawca, który zawarł umowę składa za każdy miesiąc wniosek o refundację w nieprzekraczalnym terminie do 30 - go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje refundacja, na druku, który stanowi załącznik nr 2. Wysokość refundacji za dany miesiąc nie może przekraczać wartości środków faktycznie poniesionych przez pracodawcę na ten cel.

Informacje na temat refundacji można uzyskać:
Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku
ul. Tysiąclecia 2, 97- 500 Radomsko
Referat Instrumentów Rynku Pracy
pokój nr 14, tel. 44 683 73 55-58 wew. 65