pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Informacja dotycząca usług szkoleniowych, realizowanych w ramach trójstronnych umów szkoleniowych(TUS)

1. Starosta, z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Radomsku może organizować szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową - art. 40 ust. 2e ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.).

2. O zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej mogą ubiegać się pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają zatrudnić osoby skierowane przez urząd pracy na szkolenie na podstawie tej umowy.

3. Pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one, co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

4. Finansowanie kosztów szkolenia organizowanego w ramach TUS udzielane pracodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - art. 40 ust. 2g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn.zm.).

5. Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem szkolenia na podstawie TUS zobowiązany jest do w złożenia na Biurze Podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, który jest dla niego właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności wniosek wraz z załącznikami.

Wzór wniosku wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie Urzędu w pok. 20 lub na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl .

6. Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem szkolenia na podstawie TUS może wskazać w złożonym wniosku preferowanego realizatora szkolenia, termin i miejsce jego realizacji.

7. Do wniosku pracodawca dołącza:
7.1 zobowiązanie do zatrudnienia osoby bezrobotnej, skierowanej na szkolenie, w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej, na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeśli został przeprowadzony (załącznik nr 2 do wniosku);
7.2 zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1808) obejmujące:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie przedsiębiorca otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
b) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy
de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
c) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis
w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
7.3 informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1808) obejmujące:
a) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, na formularzu określonym w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)
b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie na formularzu określonym aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

8. Starosta, z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu,
i w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Dyrektor Urzędu uzasadnia odmowę.
8.1 W przypadku gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, Starosta, z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku wyznacza pracodawcy 7-dniowy termin na jego uzupełnienie.

9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Starosta, z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku zawiera z pracodawcą i instytucją szkoleniową trójstronną umowę szkoleniową.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 40 ust. 2e–2g (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. z 2014 r., poz. 667 );
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm);
4. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1);
5. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9);
6. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L193 z 25.07.2007, str. 6);
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);
8. Załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)
(Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

 reg internet

epuap

oferty internet

tel rej